Свали курсовата работа

Описание

Дейността на банките в съвременната среда на висока конкуренция е немислима без успешното интегриране на CRM решение. Необходимо е то да бъде съобразено с процесите и инфраструктурата на финансовата институция. Всички добри практики при интеграцията на CRM, Knowledge management, Data warehouses, Business Intelligence и други системи намират приложение и в сферата на банкирането, но след внимателна настройка и анализ на конкретните потребности на тези специфични компании. За всеки един ключов аспект на системата се определят съответните показалите, които да индикират степента на неговото изпълнение. От управленска гледна точка е необходимо постигането на максимален баланс между качество на предоставяните услуги и възвръщаемост на направените инвестиции. Решенията за конкретните инвестиции се взимат основно на база текущата стойност на очакваните ползи от направените нововъведения.

 

За целите на конректната българска банка са разгледани примерни архитектури на процеси и системи от високо ниво, които да специфицират конкретните изисквания към решението, което е необходимо да се интегрира.

 

Част от наличните процеси са полуавтоматизирани и неформални. Целта на новото решение е да отразява в реално време пълната информация по тяхното изпълнение. Разгледан е конкретен пример за процес, чието изпълнение ще бъде значително подобрено с интегрирането на новото решение.

 

Описани са функционалностите на две CRM системи, които могат да удовлетворят предварително специфицираните потребности на банката – Finacle и Veritouch. Акценцира се върху по-интензивното участие на клиентите в процесите по тяхното обслужване и въвличането им в конфигурирането на продуктите, които най-добре удовлетворяват техните потребности. Друг основен аспект е натрупването и анализа на информацията за крайните потребители с цел извличането на зависимости, както и индивидуалния подход към всеки от тях.