CourseItem

Описание

 

Проектът е организация на работата, при която за определено време се постигат предварително дефинирани цели с използването и не превишаването на зададените ресурси. Управлението на проекта е прилагането на знания, умения, инструменти и техники за да се удовлетворят очакванията на заинтересованите групи – спонсори, клиенти, разработчици и мениджмънта.

Дисциплината представя на студентите основните принципи и добрата практика за управление на проекти и в частност на софтуерни проекти. Тя разглежда жизнения цикъл на проекта - от определяне на нуждите и изискванията, през определянето и планирането на основните ресурси, създаването на план за работа и оценка на отчетите до мониторинга и управлението. Отделя се внимание на подбора на кадрите и сформирането на екипа. По време на курса се разработва курсов проект, който прилага на практика изучаваните принципи, методи и техники. Разглеждат се и инструменти за ефективно управление на ресурсите на проекта.

Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да вършат успешно това. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на методите и техниките включени в учебната програма по „Управление на проекти”, увеличават вероятността за успех на проекти изпълнявани от лица преминали успешно през нея.

В програмата са включени два модула:

 

 - Изисквани компетентности за сертифициране по методите на IPMA

 - Елементи за управление на проекти според рамката на Ten step

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип