CourseItem

Описание

 

Настоящият курс представя стъпките, методите и практиките в събирането, анализа, представянето и верифицирането на изискванията на клиента, а също така и техниките за управлението на този процес. Разгледаждат се различните класове изисквания на клиента, техниките за тяхното събиране и анализиране. Поставя се акцент върху приоритизацията на клиентските изисквания, за да се рационализира и оптимизира разработката на приложенията или информационните системи. Разглеждат се техникитие за тяхното представяне и съгласуване. Специално внимание са отделя на принципите и инструментите за управление на процеса, за да се сведе до минимум преработката в по-късните етапи на работа по един проект.

 

Освен това разработката на потребностите съставлява основна част от Бизнес анализа и този курс стъпва върху принципите, разработени от Международния институт за бизнес анализ /МИБА/, изложени в основния му документ BABOKGuide и допълнението за Agile.  Заедно с това се разглеждат най-често прилаганите в практиката методи за моделиране и графично представяне на изискванията, като се разглеждат различни нотации, основно UML.

 

 

 

Курсът запознава студентите с различните методологии за организиране на проекти за изграждане на информационни решения, като се поставя акцент върху Agile концепциите.

 

 

Чрез лекции и семинарни занятия и самостоятелна работа ще се цели усвояването на познания и развитието на умения за правилно класифициране на изискванията, избор на техники, инструмент и средства за събирането, анализирането и представянето на изискванията. Акцент в курса е разработката на курсов проект по ибрана тема с практическа насоченост, като от студентите ще се изисква да обосноват избора си на решение и да аргументират ползите и слабостите на избрания метод, подход или решение. Курсът е изцяло с практическа насоченост и е ориентиран към нуждите от системен подход в анализа и управлението на изискванията на клиента в бизнес процесите на разработващите софтуерни компании.

Предварителни изисквания:

Завършена бакалавърска степен в областта на информационните системи.

Очаквани резултати:

След завършване на курса преминалите обучението студенти ще могат:

 • да разграничават различните категории изисквания и техните източници, правилно да определя участниците и да управлява техните очаквания, желания и изисквания;
 • да избира адекватни за клиента и неговия статус методи за набиране на информация относно изискванията;
 • да са в състояние да съставят стандартни документи, отразяващи клиентските изисквания;
 • да оценяват и управляват риска при анализа на изискванията и изграждане на информационни системи;
 • да прилагат различни методи за приоритизация на изискванията;
 • да правят избор за прилагане и практически да използват различни инструменти за моделиране на изискванията;
 • да умеят да прилагат техники за управление на обхвата и други промени в изискванията по време на проекта;
 • да разграничават преимуществата и недостатъците на системите за управление на процеса на изграждене на информационни системи ISO и CMMI;
 • да поставят пред себе си и проектния екип реалистични и изпълними цели по отношение отделните фази на разработката на информационните решения;
 • да познават и прилагат адекватни методи за управление на процеса на анализ и управление на изискванията;
 • да разграничават и правят избор между итеративни и последователни проектни методологии.

Свали учебна програма

Преподавателски Екип