CourseItem

Описание

Курсът по Управление на веригата на доставкитеобхваща основните концепции за планиране и контрол на материалния поток към, във и извън организацията. Разглежда фундаменталните взаимовръзки между отделните дейности във веригата от доставки от доставчиците на суровини и материали до крайните клиенти; както и управленски подход за интеграция на ВД; Оперативен Референтен Модел за УВД - SCOR. Бенчмаркинг;управление на веригата на стойността (The Value Chain Management), Моделът VCOR.      

В допълнение, този модел покрива видове производствени системи, прогнозиране, планиране на ресурсите, управлението на запасите, планиране на капацитета, дистрибуция, закупуване, оперативно управление на производството, управление на качеството и производство “точно на време”, TPS, 6-Sigma, Lean 6-Sigma.

 

Входни и изходни връзки: допълва и надгражда знания и умения придобити в обучението и практиката. 

Структуриране на дисциплината: лекции, семинари, упражнения. 

Управление: Дискусии и презентации

Свали учебна програма

Преподавателски Екип