CourseItem

Описание

Kурсът обхваща основните идеи, гледища и главни тенденции относно концепцията за качеството при разработка и поддръжка на софтуер; както и определение на качеството на софтуерния продукт (СП) съгласно ISO 9126 и  IEEE Std 729.

Освен това, разглежда стандарти и модели за оценка на качеството на СП; Използване на метрики за качество на СП; Остойностяване на качеството на СП; Многокритериален подход, статистически и вероятностни методи, както и Бейсов подход за оценка на качеството на СП.

В допълнение, този курс покрива използване на размита логика и изчисления с размити стойности при оценка на софтуерния продукт; методи за класификация и клъстеризация на резултатите от остойностяването на качеството на СП.

Програмата е разработена специално за студенти от магистърски програми или специалисти, които ще получат допълнителни знания и опит за подобряване на ефективността на СП.

Преподаването на тази дисциплина е свързано с подготвянето на ерудиран, подготвен и мощен кадрови потенциал от качествени специалисти, с богата научна и практическа подготовка.

Входни и изходни връзки: допълва и надгражда знания и умения придобити в обучението и практиката.

Структуриране на дисциплината: лекции, семинари, упражнения. 

Управление: Форма на контрол: изпит/тест

Свали учебна програма

Преподавателски Екип