CourseItem

Описание

 

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е съчетание на бизнес

стратегия и оперативни действия с цел идентифициране, привличане, задържане и

развитие на клиенти, носещи висока печалба чрез ефективен и ефикасен мениджмънт през целияжизнен цикъл на клиента.

 

Управлението на взаимоотношенията с клиенти е от съществено значение при

цялостния процес на управление на всяка фирма или организация.Целта на

дисциплината е студентите да придобият основни компетенции за управление на

взаимоотношенията с клиенти и да се усвоят стандарти, концепции и добри практики.

 

По време на курса студентите се учат как да събират и използват информацията за

клиентите си от различни източници, както в организацията, така и извън нея.

Запознават се с приложението на CRM системите в маркетинга, продажбите и

обслужването на клиенти. Студентите добиват знания за най-разпространените CRM системи и за особеностите при внедряването им.

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип

Преподаватели