CourseItem

Описание

 

Целта на курса е да осигури достатъчно добра подготовка за успешна професионална реализация на студентите в администрации на централно, областно и общинско ниво. Във връзка с това, теоретичната подготовка ще бъде съчетана с практически занимания в реална среда на Административна информационна система (АИС), създадена съгласно изискванията на ЗЕУ. Практическите занимания ще включват създаване на унифицирани описания на административни услуги и процедури и реалното им изпълнение в средата на АИС.

 

Изпитът ще се извършва също в средата на АИС, като заключителна илюстрация на изпълнение на административна процедура изцяло с обработка на съдържание в електронна форма.

Материалите за всички теоретични и практически занимания ще бъдат публично достъпни в Интернет. За всеки студент ще бъде осигурена възможността за свободен дистанционен достъп до базата данни на АИС с цел провеждане на самостоятелни занимания.

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип