CourseItem

Описание

В дисциплината „Сигурност на електронния бизнес” се разглеждат изискванията за гарантиране на сигурността на съвременните електронни системи. Описват се основните използвани инструменти, предизвикателствата и заплахите свързани с електронния бизнес. Представят се основните криптографски методи и приложението им при защитеното съхранение и предаване на информацията, методите за автентикация и изграждането на инфраструктура на публичния ключ. Разглеждат се въпросите свързани с гарантирането на сигурността при потребителите и доставчиците на електронни услуги, като е отделено специално внимание на изискванията за изграждане на сигурна и надеждна инфраструктура и разработката на приложни системи отговарящи на съвременните изисквания за сигурност. Представят се и наложилите се добри практики и разработените стандарти за осигуряване на информационна сигурност и гарантиране на наличността на услугите като ITIL, ISO 20000, ISO 27000.

Очаквани резултати

Запознаване с основнитекомпоненти на сигурността на електронния бизнес, основните заплахи пред съвременните организации и начините на противодействие. Разглеждане на основите на криптографските техники използвани в съвременните системи за гарантиране на сигурността на информацията и областите на приложението им. Запознаване с проблемите свързани със сигурността при доставчиците и потребителите на електронни услуги. Представяне на протоколите за сигурност на електронните транзакции използвани в съвременните системи. Разглеждане на технологии и решения използвани в системите за гарантиране на сигурността на електронния бизнес като биометрика, цифрова автентикация и PKI. Запознаване с добрите практики и стандарти за осигуряване на информационна сигурност.

Свали учебна програма

Преподавателски Екип