CourseItem

Описание

Предназначението на курса е да запознае студентите с основните въпроси на управлението и новите възможности за управление, взаимодействие и развитие при развиваща се е-среда, т.к. именно те указват влияние върху социалното, индивидуалното и професионално развитие на всички нас, развитието на организациите и държавите; да демонстрира ролята и мястото на субектите в държавно-обществените отношения и възможностите за контрол и взаимни изисквания и очаквания; да посочи възможностите за активно участие на всеки при регулирането на действията на държавата от собствената му социална позиция и роля; да покаже, че качеството на управлението и на неговите основни функции може да бъде значително подобрено с използване на съвременните технологични и научни постижения.Предметът на курса „Основи на електронното управление” включва четири главни направления:

1)    Същност на управлението; управленски функции; управленски процес. Взаимодействие, влияние, развитие.
2)    Е-среда. Информационни и комуникационни технологии. Модели. Инструментариум.
3)    Критерии за оценка. Принципи за добро управление.
4)    Е-управление в публичния сектор.

Целта на курса е да направи видима връзката между тези  направления и да отговори на въпроса „Как съвременните информационни и комуникационни технологии могат да се приложат за постигане на принципите на добро държавно и корпоративно управление”.

Мотивите за съществуването на дисциплина са няколко:

 

  • Тя е естествена реализация на идеята за програма, която съчетава теми от областта на ИКТ с тяхното приложение в бизнеса.
  • Ограмотява студентите по отношение на тяхното виждане и представа не само за света на бизнеса, но и за света на управлението. Под „управление” в рамките на дисциплината се разбира понятието „Governance”, което разглежда обществените, икономическите, политически взаимоотношения на различни заинтересовани страни, при които се търси развитието на общностите, групите, отделния човек.
  • Търсене на въпросите и отговорите, отнасящи се не само до идентифицирането на различни governance-процеси в държавата, но и на извършването им с определено качество. Това качество се характеризира с понятия като ефективност, ефикасност, прозрачност, подотчетност, върховенство на закона и др. които се обобщават като т.нар. принципи за добро управление (Good governance principles), утвърдени и прилагани от международни организации като Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Програмата за развитие на обединените нации и др. Дисциплината прави опит за разкриване как качеството на управленските процеси, придавано чрез спазването на международно утвърдените принципи се търси с помощта на информационните и комуникационни технологии и обяснява същността и ползите от развитието на електронното управление (e-governance) за съвременните общества.

Очаквани резултати:

 

1.     Познания по основни теории и тенденции в управлението

2.     Познания за актуални информационни технологии, архитектури и системи  и приложението им в управлението на организации от публичния сектор – държавна и общинска администрация, университети, библиотеки, неправителствени организации.

3.     Умения за представяне на теоретичен материал и собствена идея, пред критична аудитория.

4.     Умения за иницииране, подготовка и представяне/защита на проект за внедряване на ИКТ при обслужване на работни процеси в организация.   

 

Свали учебна програма