CourseItem

Описание

 

Основната цел на дисциплината „Електронни разплащания” е запознаване със съвременните системи за електронни разплащания, организацията им (механизмите на работата им) и предимствата които носят за компаниите и техните потребители. В курса са залегнали запознаване с основните понятия при разплащанията, етапите на разплащанията, платежни инструменти, видовете разплащателни системи и съществуващите рискове при разплащателните системи. Набляга се на ролята на парите, като основен елемент при разплащанията, проследява се тяхната еволюция от стокови до електронни пари. Особено внимание се обръща както на съвременните  инструменти за разплащания като банкови карти, електронни чекове, електронни портфейли и електронни портмонета, така и на налагащите се технологии при електронните разплащания, базирани на мобилни, RFIDиNFC  комуникации. Специално внимание е отделено на организацията на разплащателната система на Република България, участниците в нея и техните роли. Не на последно място се разглеждат и въпроси свързани със сигурността при електронните разплащания.

Очаквани резултати:

 

 

Запознаване с основните понятия при разплащанията, етапите на разплащанията, видовете платежни инструменти, разплащателни системи и съществуващите рискове. Изясняване на ролята на парите, като основен елемент при разплащанията.

 

Запознаване със съвременните инструменти за електронни разплащания като банкови карти, електронни чекове, електронни портфейли и електронни портмонета и с налагащите се технологии, базирани на мобилни, RFIDиNFC  комуникации

Разглеждане на въпроси свързани със сигурността при електронните разплащания. Запознаване с организацията на разплащателната система на Република България, участниците в нея и техните роли.

 

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип