CourseItem

Описание

 

Студентите ще се запознаят с парадигмата на Е-маркетинга предвид прилагането на принципите и техниките на традиционния маркетинг чрез електронните медии, в частност Интернет, за удовлетворяване на нуждите на е-клиента и е-потребителя. Те ще познават особеностите на е-маркетинговия микс и на необходимия е-инструментариум.

 

Дисциплината е избираема за студентите от програма „Е-бизнес и Е-управление”. Тя разглежда рамка за е-маркетингово планиране във връзка със създаването на е-бизнес. Дисциплината излага набор от техники за създаване на сайт и генериране на трафик през призмата на маркетинговата концепция.

Курсът предлага основополагащ набор от знания с методико-приложен характер, което ще е от полза на студентите да съдействат в професионалната им работа при управлението на е-бизнес в избран браншови контекст.

Очаквани резултати:

Успешно завършилите курса студентите ще знаят да разработват базисен е-маркетингов план.

Студентите ще могат да проучват известни потребителски очаквания във връзка с предлагането на е-продукт, респ. е-услуга, и да маркетират бранд, използвайки Интернет.

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип