Изтегляне на дипломната работа

Развитието на електронното управление в българската икономика се свързва с обезпечаване на централната администрация, включително и териториалните й поделения, с ИКТ оборудване, наличие на уебсайтове и предлаганите чрез тях информация и електронни услуги, както и с мащабните обучения на държавни служители в съответни умения. Изграждането на интеграционна система на е-правителство, която да предостави достъп до услугите на държавната администрация, да осигури условия за обмен на документи и данни между администрациите стои в основата на т.нар. единна среда за обмен на данни. Успешното предлагане на електронни услуги е преди всичко резултат на самостоятелни усилия на различните администрации, което поставя страната пред предизвикателството да реализира целенасочени действия за ускореното развитие на информационното общество. Последното се явява ключов фактор за по-бързото икономическо развитие и социално приобщаване на България към страните от Европейския съюз.

Целта на дипломната работа е да се разработи е система за управление на жалби и оплаквания в помощ на всички нива на управление. Това ще допринесе за по-доброто им функциониране от гледна точка на осигуряване на бърза, кратка, ясна и точна реакция на граждански искания или запитвания, отговори на въпроси и обща информация за политики, практики и процедури.