Изтегляне на дипломната работа

Настоящата дипломна работа описва етапите на изграждане на национален електронен регистър на производители и преработватели на биопродукция “БИОграфия”. Информацията за тях (наименование, обхват на дейност, код на контролиращия орган и геокоординати) е общодостъпна (open data) и обновявана в реално време. Така разработената демонстрационна версия на продукта е във формат (отворен код), удобен за преглед, анализ и обработка на включените в него данни от всеки един потребител. Причините за последния избор са няколко:

  • да се  покаже, че такава значима задача може да бъде решена  с малък  бюджет, без използването на скъпи софтуерни пакети, използващи много патенти;
  • да се подкрепи тенденцията в ЕС за използването на продукти с отворен код;
  • личното убеждение, че в случая е много по-важно правилното разбиране на нуждите напотребителите, а не избора на най-ефективното софтуерно решение.

Оценяват се ползите от съществуването на подобен регистър под формата на отворени данни – а именно информативна и популяризираща функция сред обществото за предлаганите продукти и тяхното качество, като държавата и специализираните органи могат да упражняват контролна фунция и да взимат мерки срещу нелоялната конкуренция в този бранш. Геокоординатите на самите биопроизводители се за оптимизиране на веригата на доставки и способстват за връзката  между производители  и трети заинтересовани лица.