Изтегляне на дипломната работа

 

Една от задачите с най-голямо значение в контекста на стратегическото развитие на България е създаването и въвеждане в експлоатация на електронно правителство. Гарантирането на оперативна съвместимост и еднозначна комуникация както между граждани/бизнес и администрация, така и между административните единици в рамките на държавната администрация е едно от предизвикателствата за осъществяването на тази идея. Решението на този казус е реализирано чрез дефиниране на структурирани изисквания, на които трябва да отговаря всяка страна вземаща участие в споменатата комуникация. Така описаните изисквания са организирани в публично достъпни регистри, наречени регистри за оперативна съвместимост (РОС). Един от тях е Регистърът на информационните обекти, който ясно и конкретно дефинира структурата на всеки обект използван за обмен на данни (информационен обект) и правилата за неговата обработка, визуализация и валидация. По този начин се гарантира семантична и синтактична еднозначност на обектите и данните, обменяни в рамките на електронното правителство.

За да бъдат достъпни и удобни за обработка от ползвателите на електронни административни услуги, така дефинираните информационни обекти е необходимо да бъдат представени в разбираем и удобен вид. Поради това може да се говори за необходимост от унифициран подход при редактиране и визуализиране на електронни структурирани документи. Той трябва да предоставя възможност съответните информационни обекти да бъдат разпознаваеми, модифицирани и обработвани по предсказуем начин от заинтересованите страни.

 

В рамките на тази дипломна работа е описан подход за структуриране и разработка на уеб-приложение за работа с електронни структурирани документи, който се базира на съвременни практики в уеб-базираните технологии. Чрез него се постига удовлетворяване на изискванията за оптимална производителност, интерактивен интерфейс, предсказуемост и унифициран подход при обработка на електронни структурирани документи.

 

Решението дава възможност за лесна поддръжка, разширяемост и преизползване на програмни единици чрез прилагането на добри практики и платформи за разработка. Въпреки че приложението функционира изцяло в клиентския уеб-браузър, то използва модулна организация, капсулация и прилагане на обектно ориентиран подход за постигане на поставените изисквания.

Описаното приложение е внедрено практически и към текущия момент се използва от три администрации в страната.