Изтегляне на дипломната работа

 

В дипломната работа на тема „Разработка на online браузър игра”, разработена от Васил Атанасов Тодоров се съдържат 6 глави. Всяка от тях съдържа информация относно различен стадии от нейното разработване. Продукта реализиран в дипломната работа е Уеб Браузър Игра.

 

            В първата глава наречена „Увод”, може да се намери обща информация относно проблема, както и мотивацията, която е основно движеща сила при реализиране на даден проект. Съдържат се също така очаквани ползи от реализирането на проекта, както и кратка структура на дипломната работа.

 

            Във втората глава озаглавена „Преглед на предметната област”, са описани основните дефиниции и термини използвани в Дипломната Работа. Това са най- вече термини използвани в света на уеб игрите. Разгледани са също така подходи и методи, които ще са най- подходящи за реализирането на идеята на Дипломната Работа. В частта на тази глава са разгледани и съществуващи решения, като това са световни лидери в game индустрията, както и заглавия, които са много сходни с проекта на Дипломната Работа. Избрани са категории за сравнение, които са нанесени в таблица и са направени изводи според нея.

 

            В третата глава наречена „Използвани технологии и платформи” се разглеждат задълбочено изискванията към средствата, като са дадени ясни тези, защо са необходими те. След това е развита тезата за избраните на база на изискванията средства и кратки изводи.

 

            В четвърта глава именована „Проектиране” се разглеждат общата архитектура на уеб приложението, като е описано обстойно съдържанието на всички физически папки. Описан е и модела на данните т.е. описание на таблиците в базата данни, както и е описан потребителския интерфейс, като нагледно са показани идеите и начина по който трябва да изглежда визуално приложението. Описани са и използваните спомагателни модули, които реализират част от функционалността.

 

            В пета глава наречена „Реализация” са описани основни скриптове, показани са методите за тестване и начините на внедряване на продукта.

 

            В шеста глава са направени обобщения за постигнатото от дипломната работа както и насоки за бъдещо развитие.