Изтегляне на дипломната работа

 

Една от основните задачите на Националният Статистически Институт (НСИ) е да следи демографските процеси в страната и да предоставя на държавните и частни институции статистически данни в удобен и използваем формат. В института разполагат със система, която да генерира такъв тип данни, но тя е прекалено стара, неудобна и неефективна. Затова през 2011г.-2012г. се разработи нова информационна система „Демография”, която е много по-практична, по-гъвкава и е съобразена с последните тенденции в развитието на софтуерните технологии.

 

 

 

Информационна система “Демография” осъществява и обединява функциите на три компонента:

 

  • Събиране на данни – реализира дейността по събиране и въвеждане на данни от статистическо наблюдение и изграждане на Регистри на наблюдения, в които се съхраняват първични данни, наречени микроданни.
  • Редактиране на данни – реализира дейността по редактиране и валидация на данни от статистическо наблюдение и изграждане на Крайните регистри на наблюдения, в които се съхраняват крайни (изчистени и валидирани) микроданни.
  • Обработка на данни – осигурява поетапното интегриране на данните в Data Warehouse с цел трансформирането им в агрегирани данни, наречени макроданни и зареждането им в аналитична база данни. Крайните продукти от статистическата дейност – справки, публикации и т.н. се генерират от базата с макроданните чрез изчисления и анализи. За целта се използва пакет от програмни средства за анализ на агрегирани данни (On-Line Analytical Processing – OLAP).

 

 

 

Цел и задачи на дипломната работа

 

 

 

Целта на магистърската теза е да опише подробно изискванията и начина на работа на ИС „Демография”. В настоящата работа се извършваанализ на бизнес процесите и се разглежда тяхната реализация и имплементация. Представя се хардуерната и софтуерната архитектура на системата и се обяснява защо са проектирани по този начин. Разяснява се дизайна на базата данни, изборът на технологии, с които се разработва проекта както и цялата функционалност на системата.

 

 

 

Ползи и резултати от реализацията на новата ИС "Демография"

 

 

 

Основна цел на разработката е мигриране и развитие на ИС “Демография” на нова платформа, като с реализирането на тази основна цел, се цели да бъдат постигнати следните резултати:

 

  • Оптимизиране на архитектурата на ИС „Демография”, съобразно най-добрите съвременни технологични практики.

  • Добавяне на нови функционалности и възможност да се дефинират нови регистри от данни, както и да се променят спецификациите, валидациите и потребителският интерфейс на вече съществуващите регистри от данни.

  • Мигриране на микроданните към съвременна база данни SQL Server 2008 и на макроданните към SQL Server Analysis Services.

  • Мигриране и развитие на потребителския интерфейс, изграден на базата на модерна, популярна и сигурна платформа.

  • Разработване на нови и оптимизиране на текущите процедури по зареждане и обработка на първичните данни за демографски събития.

  • Запазване на старата функционалност на системата.

  • Отчитане на всички недостатъци на старата информационна система и премахването им.