Изтегляне на дипломната работа

Пазарът на софтуерни решения за управление на бизнеса в последните години е силно повлиян от възхода на бизнес интелигентните (Business Intelligence) системи за анализи и отчетност. Бизнесът, воден от фундаменталната си нужда да анализира собствената си основна дейност, започва да съзрява все повече за тази необходимост и да инвестира в употребата на решения от този клас като прогнозите за този темпна инвестиране са той да се увеличава прогресивно през следващите години.

Един от пазарните лидери, който предлага такива решения, е Майкрософт. Последната версия на платформатаза управление на  релационни бази от данни - Microsoft SQL Server 2012, съчетана с решението за съвместна работа и сътрудничество SharePoint 2010 са инструментите за изграждане на цялостно Business Intelligenceрешение за една организация.

Настоящата дипломна работа има за цел да конструира и опише методологията на направата именно на едно такова Business Intelligence решение, използвайки средствата на SharePoint 2010 и SQL Server 2012. Разработката се прави в контекста на конкретен примерен бизнес казус, но фокусът пада върху принципната техническа реализация и интеграция, както и върху подходите и методите за изграждането на специфичи за решениетообектии градивни елементи.

Интеграцията на SharePoint 2010 и SQL Server 2012 и процесапопострояванена Business Intelligence решение са описани в детайли и постъпково, защото са ключови по смисъла на темата на разработката. Първо се преминава през теоретичните основи на Business Intelligence, както и запознаване с двата продукта. След товасе описватподходитеза проектиране и конкретните разработкина хранилище за данни (data warehouse), процес по преработка на информация и зареждането и в хранилището за данни (ETL), създаване на мултидименсионен куб като основа за отчетност и визуализация на последващите анализи.

Крайните резултати от работата описана в дипломната работа са:

  • Построено едно хранилище за данни;
  • Създаден ETL процес (1 брой), който запълва хранилището;
  • Създаден един мултидименсионен куб на база хранилището за данни;
  • Построена специализирана страница в SharePoint 2010, която да съдържа справките и графиките, както и възможност за коментиране на информацията;
  • Четири на брой основни справки, създадени като подходяща визуализация, чието съдържание може интерактивно да се променя от ползващия ги потребител.