Изтегляне на дипломната работа

В днешния свят на безмилостна конкуренция, постоянни иновации и стремеж към по-ефективно използване на всички достъпни ресурси, един от най-ценните ресурси за всяка една компания са нейните служители. За да бъдат служителите на компанията ефективни и продуктивни те трябва да работят заедно в обособени екипи и отдели. Тези отделни звена на фирмата трябва да могат да комуникират ефективно за да работят заедно, а ефективната комуникация се гради на комуникацията между служителите. За да могат служителите да комуникрират успешно по между си те трябва да имат добри взаимоотношения и уважение един между друг. Еди добър начин за постигане на такова взаимоуважение е събирането на 360 градусова обратна връзка за всек един от служителите. Информацията споделена от колегите за всеки един член на даден екип може много да помогне за изграждането на един сплотен колектив. Тази информация позволява на всеки един от членовете на екипа да разбере какво е мнението на неговите колеги за работата му и представянето му на работното място. Правилната селекция на въпроси и оценки позволява на всеки да изрази мнението си без да се притеснява, че ще убиди своите колеги или ще ги засегне по някакъв начин. Това позволява преодоляването на една от основните прегради за даването на обратна връзка. Притеснението от това, че нашите колеги могат да се засегнат по някакъв начин от обратната връзка, която им даваме очи в очи дори и тя да не е негативно настроена, може да бъде сериозен повод за липсата на обратна връзка и влошаване на взаимоотношенията в екипите. Друга пречка за ефективното даване и получаване на обратна връзка е погрешното разбиране на обратната връзка която даден служител получава от неговите колеги. Всеки може да възприеме не правилно това което му се дава като обратна връзка по различни причини и това да доведе до негативи във взаимоотношенията. Затова успешното даване и получаване на обратна връзка е много ценно средство за повишаване продуктивността и мотивацията на служителите.

 

Първата от целите на дипломната работа е да запознае читателите с ползите и възможностите на облачните изчисления. По този начин ще може да се разбере, какви позитиви могат да се извлекат от тази нова технология. Това дава мотивацията за създаването на приложение което да се възползва от възможностите на облачните системи. Конкретната разгледана облачна платформа на SAPтрябва да даде ясна представа за възможностите предлагани от едно облачно решение на конкретна фирма. По този начин читателите могат да се запознаят с конкретни реализации на ползите от облачните системи.

 

Следващата основна цел е представянето на разработеното приложение за събиране на 360 градусова обратна връзка с обяснение на прилежащите му функционалности. Представянето на приложението трябва да даде ясна идея за възможностите за създаване на анкети подходящи за покриването на изискванията за ефективно събиране и даване на обратна връзка. Целта на приложението е да дава възможност за лесно и удобно създаване на вътрешни анкети за събиране на обратна връзка, което подобри взаимоотношенията и комуникацията между служителите във фирмата.

 

Третата главна цела е запознаването на читателите с позитивите и технологията за вградена в паметта база данни – SAPHANA. Тази иновативна технология предлага нов поглед над света на базите данни и променя изцяло правилата играта. Трябва да се представят ползите за бизнеса от интеграцията на тази нова база данни и ключовото място което тя заема в продуктовата линия на SAP.

 

Очаквантите ползи от реализацията на дипломната работа са изясняване на новите технологии, които ще определят лицето на ИТ индустрията в идните години. Друга основна полза от приложението за създаване на анкети е подобряването на начина, по който оперират екипите и събират обратна връзка за служителите във фирмата.