Изтегляне на дипломната работа

1.1. Актуалност на проблема и мотивация

Бързо променящите се изискавания към съвременния софтуер и развитието на технологиите са главна причина за появата на така наречената архитектура ориентирана към услугите или SOA. В софтуерното инжинерство SOA (Service-Oriented Architecture) е набор от принципи и методики за проектиране и разработване на софтуер, под формата на оперативно съвместими услуги. Тези услуги са добре дефинирани бизнес функционалности, които са изградени като софтурни компоненти, които могат да бъдат използвани за различни цели. Принципите на SOA се използват не само по време на изграждането на софтуерните продукти, но и по време на тяхната интеграция с различни системи.

 

TIBCO е водещ доставчик на цялостни бизнес решения, осигуряващ софтуерна инфраструктура, която дава възможност за интегриране на бизнес системи в реално време. TIBCO всъщност представлява набор от ресурси, включващи ресурси за адаптери и дефиниции на процеси. Логическата комбинация на тези компоненти определя как един процес функционира. Всеки процес има начална дейност и и крайна дейност. Компонентите представляват слабо свързани (loosely-coupled) функционални единици, които не съдържат вградени в себе си извиквания по между си. При извикване на една услуга се извършват обръщения към няколко компонента (services), като всеки от тях изпълнява различна дейност. Когато един от компонентите не работи правилно, цялата услуга спира да работи. Така възниква един съществен проблем. В големите компании, предлагащи голям брой услуги, броят на компонентите расте. Когато дадена услуга спре да работи, много трудно се открива „проблемният компонент”. Така възниква необходимостта от управление на бизнес процесите и изграждане на систематизирано описание на архитектурата на системата и всеки един бизнес процес. Изграждането на такъв вид описание на системата, не само ще услесни работата на хората, които я поддържат, но и значително ще намали времето за разрешаване на проблема. С това, разбира се, се покачва и нивото на стабилност на нашата ситема, респективно броят на клиентите, чиито нужди сме задоволили.

1.2. Цел и задачи на дипломната работа

 

 

Поради нарастващата конкуренция, бизнесът днес непрекъснато е изправен пред предизвикателството да предоставя повече и по-качествени услуги на пазара, като за тази цел използва по-малко ресурси. Осъзнавайки това, много от фирмите се насочват към архитектура ориентирана към услугите. SOA дава възможност за преизползване на услуги и съществуващи активи при въвеждане на нова добавена стойност или продукт, което заменя създаването на нови услуги, в които се влагат допълнителни ресурси.

 

Целта на дипломната работа е запознаване с основните характеристики и принципи на SOA, в частност TIBCO платформата. Ще разгледаме основните компоненти на такъв вид архитектура и приложението й в различни сфери. Ще се запознаем с продуктите на TIBCO, техните предимстава и недостатъци, и приложението им в телекомуникационният сектор. За да бъде реализирана една такава система, за да бъде интегрирана с други такива системи, за да бъде работеща и най-важното печелеща, са необходими познание и правилен подход. След като веднъж бъде внедрен даден софтуер, той трябва да бъде управляван и поддържан умело. Големите компании, използващи SOA и предлагащи изключително голям брой услуги, се сблъскват с 4 трудности при тяхното управление. Тяхната печалба и развитие зависят от качеството и надеждността на услугите, които предлагат. Всеки един клиент е важен и трябва да получи необходимото внимание. Ето защо от особена важност за всяка една компания е наличието на изградени ефективни мерки срещу евентуален срив на системата и нейните услуги. Ще разгледаме като пример интегрирана TIBCO платформа, продуктите, които тя предоставя и проблемите произтичащи след успешното й внедряване. Нашата основна задача ще бъде изграждането на обобщена схема на TIBCO сървисите, описваща начина на работа на бизнес процесите, „пътят, през който минават” и дейностите, които се извършват, за да бъде предоствена дадена услуга. Ще бъде реализиран бизнес процес, в който с помощта на TIBCO се интегрират няколко системи, за да предоставят някакъв вид електронна услуга. Изработването на такъв вид схема спомага за управленито на бизнес процесите и изграждането на ефективен мониторинг на дадена система. По този начин ще се увеличи производителността на системата и ще се намали времето за възстановяване на дадена услуга.