Изтегляне на дипломната работа

 

Цел на дипломната работа

 

Целта на дипломната работа е проектиране и създаване на софтуерна система за прехвърляне на данни от и към различни източници. Създаденoто приложение ще подпомага оперативната работа на разработчиците на бази от данни.

 

Задачи, произтичащи от целите на дипломната работа

 

 • Анализ на технологията за пренос на данни BulkCopy

 • Проектиране на система за пренос на данни DataLoader

 

 • Създаване на интуитивен и лесен за използване потребителски интерфейс

 

 • Тествaне и анализ на получените резултати

 

 

 

Разработчиците на бази от данни често имат нужда да прехвърлят данни от и към различни източници с цял тестване и анализ на информацията. В текущата дипломна работа е разработено приложението DataLoader, което позволява лесно конфигуриране и бързо изпълнение на такива трансфери.

 

При реализацията на по-голямата част от функциите за трансфер на данни се използват BulkCopy операции в .Net, класовете SqlBulkCopy и OracleBulkCopy. В тази дипломна работа е направен анализ на механизмът за трансфер данни в .Net. Описани са свойствата и методите на класовете SqlBulkCopy и OracleBulkCopy и са дадени примери за трансфера на данни посредством този метод. В резултат на направения анализ се вижда, че bulk copy операциите са бърз и ефективен начин за трансфер на големи обеми от даннии причината за това е, че за разлика от обикновените методи, при които копирането на данните става ред по ред, което е много времеемък и изискващ голямо количество системни ресурси процес, BulkCopy механизмът процесва всички данни (или големи порцииот тях) на веднъж.

 

Този механизъм обаче има и своите недостатъци. По подразбиране bulk copy операциите игнорират всякакви проверки за ограничения дефинирани в резултатната база от данни, което може да наруши консистентността на данните в резултатната таблица. Друг основен недостатък е липсата на логване изобщо, което прави проследяването на грешки изключително трудно.

 

 

 

В дипломната работа е разгледана реализацията на приложението DataLoader. Описани са условията, които са необходими, за да може то да работи. Има подробно описание на обектите за съхранение на създадените трансфери, които се създават в базата от данни. Дипломната работа съдържа също създадените класове и потребителски контроли и описание на функциите за пренос на данни. В приложението DataLoader са имплементирани следните функции за трансфер:

 

 

 

 • Трансфер на данни от Oracle към MS SQL Server

 • Трансфер на данни от MS SQL Server към Oracle

 • Трансфер на данни от Oracle към Access

 • Трансфер на данни от Access към Oracle

 • Трансфер на данни от Oracle към Excel

 • Трансфер на данни от Oracle към текстови файл

 • Трансфер на данни от текстови файл към Oracle

 • Трансфер на данни от FireBird база от данни към Oracle

   

   

  Всяка функция за трансфер е разгледана отделно и подробно са описани стъпките по прочитане и зареждане на данните от и към различните източници.

 

В текущата дипломна работа също така са тествани всички функции на приложението DataLoader. Илюстрирано е постъпково конфигуриране на отделните функции на системата и резултата от тяхното изпълнение. От извършените тестове се вижда, че приложението работи коректно, а времето за трансфер в случаите когато се използват bulk copy операциите в .Net,е многократно по-малко в сравнение с времето за импортиране на същото количество данни с други инструменти за трансфер.

 

Във финалната част на дипломната работа са описани възможностите за доразвиване на приложението DataLoader, като например:

 

 • Преработка на някои от текущите функции за трансфер с цел подобряване на тяхното бързодействие

 • Разработване и на други функции за трансфер на данни

 • Разработване на функционалност, която да позволява на потребителите на приложението да изпълняват конфигурираните от тях трансфери автоматично на определени интервали от време (дневно, седмично, месечно)