Изтегляне на дипломната работа

С развитието си информационните технологии стават достъпни за все повече хора в ежедневието им. Това налага държавната администрация да променя начина на административно обслужване на гражданите и бизнеса. Въвеждането на работещо електронно правителство се превръща от препоръка в необходимост.

 

Електронното управление е постоянен процес на технологично развитие. Тази дипломна работа се опитва да допринесе към този процес като извлече от принципно сложната нормативна уредба, регулираща електронното управление в Република България, база от знания и ги поднесе в подходяща за употреба форма.

 

Обект на дипломната работа е един задължителен елемент при реализирането на електронни административни услуги за целите на електронното правителство в Република България, а именно АИС (административна информационна система).

 

Посочени са определенията за електронно управление и електронно правителство и е очертана разликата между тях. Особено внимание е обърнато на един основен компонент за успешна реализация на електронно управление – оперативната съвместимост. Представен е и българският модел за електронно правителство, в който АИС е основен инструмент за постигането на оперативна съвместимост.

 

Описан е модел на данните за АИС, съставен от няколко логически групи от същности, всяка представена чрез диаграма „Същност-връзка“. Този модел осигурява поддръжка на всички идентифицирани информационни обекти в сертификационния списък на данните, поддържани от административните информационни системи. Този списък се използва при удостоверяването за оперативна съвместимост на една АИС.

 

Чрез изградените изчерпателни модели на бизнес процеси се дава ясна представа за естеството на административната дейност при предоставяне на електронни административни услуги, както и за ролята на АИС.