Изтегляне на дипломната работа

 

За фирмите от средния и големия бизнес, стратегическите решения са насочени към постигането на значими резултати в бъдещето. Те засягат провежданата политика, сферите на бизнес, предлаганите продукти, обслужваните пазари, осъществяваните функции и др. Предприятията от модната индустрия, както и тези от всяка една друга индустрия, занимаваща се с предлагането и продажбата на готови продукти имат необходимостта от гъвкавост при вземането на стратегически решения, касаещи бъдещето им развитие. Какво значи гъвкаво решение? Това е такова решение, което позволява динамична промяна в бизнес процесите на компанията. Гъвкавите решения по замисъл трябва да бъдат ефективни решения – и при добро и при лошо стечение на обстоятелствата.

 

 

 

Подобряването на ефективността за днешния съвременен, динамичен свят е от съществено значение за всяка една организация, за да може тя да функционира адекватно. Начинът за постигането на добра ефективност за един бизнес е постигането на по – добри резултати с по – малко средства. Пътят минава през оптимизирането на бизнес процесите. BusinessIntelligenceрешенията дават инструмент за оптимизация на аналитичните възможности на административният и управленски персонал в организацията. Те са не само софтуер, но и методологии, завършени технологии.

 

 

 

Настоящата дипломна разработка няма за цел да обхване процесите по създаване на продукта и съответната направа на BIприложение за анализ на данни от естество снабдяване с материали и производство. Акцентът е поставен върху пласирането и търговските отношения с клиентите.

 

 

 

Целта на дипломната работа е реализация на BIприложение, работещо върху създадена за целта база от данни, изпълняваща ролята на БД на други фирмени софтуерни системи – с насоченост продажби, клиенти и складови наличности, които биха могли да бъдат ползвани от компания, занимаваща се с продажба на облекло. Реализацията следва да спомага за по – лесното вземане на решения от ръководните органи и структури на предприятието с оглед на факти, взети от един добре оформен смислово и визуално анализ на данни за движението, наличността и актуалността на предлаганите продукти.

 

 

 

Дипломната работа дава пример за използването на BIинструмент, служещ на служители с ръководни функции за вземане и прилагане на ефективни за бизнеса решения. Според поставените за проекта цели са реализирани:

 

 

 

 

 

  • Направен е общ преглед на предметната област (BusinessIntelligence; принципи за съхраняване и обработване на данни); обърнато е внимание на някои от основните понятия.

  • Направен е кратък преглед на използваните технологии.

  • Изведени са основните функционални и нефункционални изисквания.

  • Изграден е модел на данни и е създадена база с помощта на SQLServer 2012 ThesisBase.

  • Изградено е приложение за трансформиране и зареждане на данни от създадената БД.

  • Изградено е BIприложение с графичен интерфейс и аналитична среда за анализ на данни и създаване на отчети и справки – Thesis.qvw.

  • Проведени са кратки тестове на BIприложението.

     

 

При реализация на проекта са взети под внимание бъдещото развитие на ползващите BIприложението компании от модната индустрия – именно поради това то е разделено на няколко модула – източник на данни, ETLприложение и BIприложение. Източникът на данни може да бъде променян без това да засегне директно функционалността на BIприложението, което от своя страна може да бъде обогатявано като функционалност.