Ръководител


Описание

 

  1. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма Електронен бизнес и електронно управление е насочена към насочена към подготовката на специалисти, които да са в състояние да прилагат съвременните информационни, комуникационни и управленски технологии в бизнеса и публичната администрация.Цели се студентите завършили програмата да получат широк кръг от знания и умения необходими за заемане на ръководни позиции и/или стартиране и развитие на собствен бизнес.

2.  Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

За тази магистърска програма могат да кандидатстват лица, които имат придобита бакалавърска степен по Информатика, Компютърни науки, Информационни системи, Софтуерно инженерство, Математика и информатика, или сходна специалност. Няма ограничение относно университета, от който е получена бакалавърската степен. Препоръчително е кандидатите да имат поне 2 години трудов стаж в организация, занимаваща се с информационни и комуникационни технологии.

Обучението е фокусирано върху студентите и тяхното активно участие в учебния процес чрез подготовка и представяне на презентации, курсови и дипломни работи. Стимулира се работата в групи. Преподавателите имат богат опит пряко свързан с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация.

2. Професионални компетенции

 

Програмата дава възможност да се получи синергия между знания и умения в областта на бизнеса, управлението и информационни и комуникационни технологии. Целта на програмата е след завършването ѝ студентите да придобият знания, умения и практически опит в следните области:

-       Анализ, проектиране, внедряване и поддържане на информационните и комуникационните технологии и системи в областта на електронния бизнес и електронното управление.

-       Електронна търговия и бизнес приложения (ERP, CRM, SCM, BI);

-       Разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за решаване на бизнес-задачи в големи и средни фирми;

-       Стартиране и управление на малка ИКТ фирма.

-       Дефиниране на проблемите, анализ на алтернативите и създаване на подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и управление на информационни системи за публичната администрация – електронно управление, електронно правителство.

 

 

4. Професионална реализация

Студентите, които са завършили магистърската програма, могат успешно да се реализират в бизнес организации като аналитици, проектанти, експерти, консултанти, ИКТ мениджъри и други. Те ще могат да започнат или усъвършенстват свой собствен бизнес. Те ще могат да се реализират професионално като ИКТ специалисти и/или ръководители в структурите на държавната и общинската администрации. Завършилите магистърската програма  ще имат задълбочени аналитични знания и умения и ще могат да вземат аргументирани решения в областта на информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнеса, публичната администрация и др. 

Учебен план

Курсове
Дипломни работи
Ресурси